logo print

Algemene verkoopsvoorwaarden

7.1 Eigendom

De website (database, bestanden en code) zijn volledig eigendom van de klant.

7.2 Hosting

De hosting wordt bepaald per offerte.

7.3 Security updates

De security updates worden voorzien per offerte.

7.4 Klachten

Klachten over verrichte werkzaamheden of verleende diensten dienen door de gebruiker binnen de acht dagen aangetekend geworden gemeld aan Obiwebs BVBA, zoniet wordt de klacht niet-ontvankelijk verklaard. Indien een klacht gegrond is zal Obiwebs BVBA zich inspannen om op een redelijke termijn, afhankelijk van de hoogdringendheid van de klacht, een oplossing aan te bieden aan de gebruiker. Er is een maximale schadevergoeding mogelijk gelijkgesteld aan de jaarlijkse contractwaarde.

7.5 Opleveringstermijn

Na schriftelijke goedkeuring van de offerte bedraagt de opleveringstermijn van de basis website ongeveer 3 weken, tenzij anders vermeld in de offerte. Het opvullen van de website gebeurt door de klant en is dus niet in deze 3 weken vervat, tenzij anders vermeld in de offerte. We doen al het mogelijke om de deadline te halen. Zonder een in de offerte vastgelegde vergoeding voor het overschrijden van de deadline, kan hier nooit een schadevergoeding voor geëist worden.

7.6 Achterstallige betaling

Bij achterstallige betaling van de factuur stuurt Obiwebs BVBA u een herinnering. Indien deze herinnering niet tijdig betaald wordt, stuurt Obiwebs BVBA een 2e herinnering met een administratiekost van 10% van het factuurbedrag. (Met een minimum van € 50.) Indien er een 2e herinnering wordt verstuurd, vervallen eventueel toegekende kortingen.

7.7 Vakverenigingen

Obiwebs BVBA is een supporting member van de TYPO3 Association.

Obiwebs BVBA volgt de gedragscode van FEWEB. (http://www.feweb.be/gedragscode/)

7.8 Bevoegdheid van de rechtbank.

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van ANTWERPEN bevoegd. Daar de clausule van de toekenning van de bevoegdheid in ons voordeel bepaald is, behouden wij ons het recht voor, in alle gevallen en hoe het ook zij, de betwisting voor het om het even welke andere bevoegde rechtbank te brengen.

contactgegevens

obiwebs bvba

tel 0488 27 40 40

mail info(at)obiwebs.be

 

meer contactgegevens

wij lanceren

toegankelijke websites

hedendaagse technieken

maatwerk

 

meer diensten